تقریب

چگونگی گرد کردن و قطع کردن اعداد برای تقریب زدن

چگونگی گرد کردن و قطع کردن اعداد برای تقریب زدن

انواع تقریب زدن اعداد کدام اند|روش گرد کردن کدام است|روش قطع کردن کدام است|آموزش تقریب زدن اعداد

مشاهده مطلب