نکاتی در مورد اسم ششم دبستان|دانش آموزان دات کام

  • 1 تير 1396
  • 1541
  • 0

چنانچه به دنبال موارد زیر بوده اید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید و تست های چالش برانگیز انتهایی را نیز پاسخ دهید:

 نکات دستوری اسم                                         اسم مرکب                                           اسم ساده

اسم غیر ساده                                                قواعد فارسی ششم دبستان مبحث اسم ها

نمونه سوالات دستور زبان فارسی ششم ابتدایی مبحث اسم

نکات دستوری فارسی ششم                          دانلود دستور زبان فارسی ششم ابتدایی

دستور زبان فارسی اسم                                  نمونه سوالات دستور زبان فارسی ششم مبحث اسم ها

اسم چیست                                                  تعریف اسم                                تست های مبحث اسم

نکاتی در مورد اسم ها سال ششم دبستان              تقسیم بندی اسم ها                         جمع بستن اسم ها

اسم مفرد                                                   اسم جمع                                    جمع مکسر


تعریف اسم

 اسم کلمه ای است که برای نامیدن موجودات به کار می رود .

مانند : علی – طراوت – افروز – بابل – محمد

تقسیم بندی اسم

اسم ها را می توان از جهات گوناگون تقسیم کرد . که عبارتند از :

 مفرد – جمع – اسم جمع

اسم مفرد : اسمی که بدن نشانه ی جمع بیاید و بر بیش از یکی دلالت نکند .

مانند : خیابان – دشت – خانه – جنگل

جمع : اسمی که بر بیش از یکی دلالت کند و علامت جمع هم داشته باشد .

مانند : شب ها – مردان – پسر ها – پسران

نکته : در زبان فارسی دو نوع پسوند جمع وجود دارد .

1- ها = روزها – راه ها

2- ان = درختان – روزگاران

توجه : تقریبا همه ی اسم ها را با ( ها ) می توان جمع بست .

مانند : میز ها – کاغذ ها

بیشتر جانداران را می توان با ( ان ) جمع بست .

مانند : جانوران – گوسفندان

نکته : کلمه هایی که به ( ا ) یا ( و ) ختم می شوند هنگام جمع بستن با ( ان ) بین کلمه و ( ان ) جمع ، حرف ( ی ) اضافه می شود .

مانند : آشنا + ان = آشنایان               دانشجو + ان = دانشجویان

          دانا + ان = دانایان                  جنگجو + ان = جنگجویان

توجه : ( ان ) همیشه  نشانه ی جمع نیست بلکه کاربرد های مختلفی دارد که عبارتند

1- نشانه ی زمان = بامدادان – سحر گاهان – بهاران

2- نشانه ی مکان = گیلان – سپاهان

3- نشانه ی صفت = گریان – خندان – نالان – دوان

4- نشانه ی جمع = مردان – امیران – پسران

نشانه های جمع عربی :

1- ( ات ) = معلومات – امکانات – اطلاعات – آیات

2- ( ین ) = معلمین – محصلین – مدرسین – محققین

3- ( ون )= انقلابیون – روحانیون – ملّیّون

نکته ی مهم : جمع بستن واژه های فارسی با نشانه های جمع عربی از نظر نوشتن درست نیست بنابر این جمع واژه های ( پیشنهادات – گزارشات – فرمایشات – آزمایشات – بازرسین ) نادرست است .و جمع این کلمه ها ی فارسی با نشانه های

 ( ها ) و ( ان ) درست هستند . جمع این کلمات به ترتیب چنین است .

( پیشنهاد ها – گزارش ها – فرمایش ها – آزمایش ها – بازرسان )

اسم جمع : اسم جمع اسمی مفرد است بدون نشانه ی جمع اما در مفهوم بر بیش از یکی دلالت دارد .

مانند : قوم – قبیله – گروه – عده – مردم – ملت – طایفه – کاروان – رمه – گله – سپاه – لشکر و ........

توجه : اسم جمع ، جمع هم بسته می شود .

مانند : لشکر ها – کاروان ها و ......

جمع مکسر : این جمع ویژه ی زبان عربی است و برای خود مفرد هم دارد و برخی از آن ها در زبان فارسی هم کار بُرد دارند .

مانند : کتب ( کتاب ) – مدارس ( مدرسه ) – آثار ( اثر ) – نکات ( نکته ) –

اماکن ( مکان ) – آداب ( ادب ) – حکّام ( حاکم ) – ادیان ( دین ) –

 سوانح ( سانحه ) – وظایف ( وظیفه ) – هدایا ( هدیه ) – علوم ( علم ) –

زوایا ( زاویه ) – شروط ( شرط ) – علما ( عالم ) – اعمال ( عمل )-

 فرایض (فریضه ) – قبایل ( قبیله )- مجالس ( مجلس ) – انبیا ( نبی )-

ادبا ( ادیب ) – اصول ( اصل )- حواس ( حس )- علل ( علت )- اوامر ( امر )

صنایع ( صنعت ) – اشکال ( شکل ) – تصاویر ( تصویر ) – عقاید ( عقیده ) –

مذاهب ( مذهب ) – نوابغ ( نابغه ) – اُسرا ( اسیر ) – احکام ( حکم )- رسوم ( رسم)

نکته ی مهم : جمع مکسر عربی با نشانه های جمع فارسی همراه نمی شوند ، یعنی نباید بنویسیم : حواس ها – احکام ها – عقاید ها – صنایع ها و ...

اما می توان مفرد این کلمات را با نشانه های جمع فارسی ، جمع بست . یعنی می توانیم بنویسیم : حس ها – حکم ها – عقیده ها – صنعت ها و .......

ساختمان اسم :

اسم از نظر ساخت به دو قسمت تقسیم می شود : 1- ساده 2- غیر ساده

1-اسم ساده : اسمی است که تنها از یک جزء معنی دار تشکیل شده است یعنی بیش از یک جزء ندارد

 مانند : خیابان – بیابان – کلاس – مدرسه – رابطه – شخص و ...

2- اسم غیر ساده : اسمی است که بیش از یک جزء دارد .

 مانند : دانش سرا ( دان + -ِش + سرا )              کتاب خانه ( کتاب + خانه )

توجه : اسم غیر ساده اقسام مختلفی دارد که ما فقط اسم مرکب را خوانده ایم .

اسم مرکب : اسمی است که بیش از یک جزء دارد و تمام اجزای آن دارای معنی است .

ش مانند : ( راه آهن ) که از دو قسمت ( راه ) و ( آهن) تشکیل شده است که هر کدام از این کلمه ها به تنهایی معنی کاملی دارند .

کلمه های مرکب از اجزای متفاوتی ساخته می شوند که عبارتند از :

1- اسم + اسم = گاو آهن – مهمان سرا – پسر عمو – لاک پشت

2- صفت + اسم = سیاه سرفه – نوروز – هزار پا – پنج شنبه – چهار راه

3- اسم + بن مضارع = مداد تراش – خود تراش – پیامبر – گِل گیر – خاک انداز

4- اسم + بن ماضی = کارکرد – رهاورد – دست بُرد

و........

نکته ی مهم : پسوند های صفت ساز ( تر ) و( ترین ) و نشانه های جمع ( ها ) و ( ان ) واژه های غیر ساده نمی سازند بنابر این واژه های ( خوبتر – بهترین – درختان – پسرها و ..... ) غیر ساده نیستند .


در صورت امکان به این چند تست بعنوان تمرین پاسخ داده و در قسمت نظرات همین صفحه، پاسخ ها را اعلام نمایید

1- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟

حکام = حکیم           نکات = نکته           اَسرا ر= سِر            نقاظ = نقطه

2- در کدام گزینه همه ی واژه ها ی به کار رفته ( غیر ساده ) نیست ؟

ریشه – ساقه – پایه                                 خانه – ساده – نامه

تیغه – لبه – دهانه                                   دماغه – زرده – سبزه

3- در کدام گزینه پسوند ( ان ) نشانه ی جمع نیست ؟

زنان                 بامدادان                 شاهان                   درختان

4- در واژه های زیر چند اسم مرکب وجود دارد ؟

رهگذران – دست بند – استقلال – عینکی – پیغامبر – زیبایی – نی زن – باخبر – خیابان – چهار گوش – آهنگر – زندگانی – زور خانه – میانگین

3                          4                         5                     6  

5- در کدام گزینه همه ی پسوندها ی ( ان ) نشانه ی جمع فارسی است ؟

گیلان – پرهیزگاران – پارسیان                    شامگاهان – سحرگاهان – بامدادان

غمان – دلدادگان – رفتگان                         گریان – دوان – نالان

6- در بیت زیر ، چند واژه ، دارای پسوند جمع ( ان ) هستند ؟

دریغ است ایران که ویران شود                کنام پلنگان و شیران شود

1                     2                      3                      4

7- جمع کدام یک از گزینه های زیر نادرست است ؟

دانشجو = دانشجویان            زنده = زنده گان             بانو = بانوان      ماه = ماه ها

8- کدام واژه اسم جمع نیست ؟

گروه                سپاه                     قبایل                  طایفه

9- در دو بیت زیر چند واژه ی غیر ساده به کار رفته است ؟

چه خوش گفت زالی به فرزند خویش           چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن

گر از عهد خُردیت یاد آمدی                        که بیچاره بودی در آغوش من

1                       2                         3                       4

10- کدام دسته از واژه های زیر جمع هستند ؟

صابر – معتقد – مدارس                                  اشغال – دل سوزان – صبور

ایام – فریاد زنان – معلم                                 آدمیان – قرون – سطوح

11- در عبارت زیر چند کلمه جمع بسته شده است ؟

در زمان قدیم مسافران با رنج های فراوان و با اسب و شتر راه می پیمودند به همین خاطر مردم کشورها و شهر ها و حتی دهکده های کوچک از حال هم با خبر نبودند

4                           5                       6                   7

نکاتی در مورد اسم ششم دبستان|دانش آموزان دات کام

به اشتراک بگذارید

امتیاز شما به این مطلب

تعداد امتیازها: 4

نظرات کاربران

شما هم میتوانید نظر خود را در رابطه با این مطلب برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

مطالب مرتبط